Gizlilik ve Kullanıcı Sözleşmesi

Reklamlar.web.tr Tarafından Sunulan Hizmetler

Madde 1- Reklamlar.web.tr reklam platformdur, Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. Yönetmelik’in 6/4 maddesine göre, Reklamlar.web.tr aracı hizmet sağlayıcıdır ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

Madde 2- Reklamlar.web.tr, Hizmet Veren’i veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. Reklamlar.web.tr, Hizmet Alan oylamaları, Hizmet Alan yorumları, anketler ve gizli müşteri sorguları gibi sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla Hizmet Veren’ler arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir. Bazı Hizmet Veren’leri çokça beğenilmiş, tercih edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle aylık olarak yapılan liste güncellemeleri ile söz konusu firmayı ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, Reklamlar.web.tr vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.


Üye İşyeri Kullanım Şartları

Madde 3- Üye olunurken Web Sitesi’ne beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, hizmetler gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Reklamlar.web.tr, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Hizmet alanın veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlarda sorumluluk ilgili üye işyerine aittir.

Madde 4- Üye işyerlerinin Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucundan Üye işyerleri, Reklamlar.web.tr ve 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. Reklamlar.web.tr Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde Üyelik Sözleşmesinden doğan talep haklarına halel gelmeksizin sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir.


Hizmet Sorumluluğu ve İlişkinin Bağımsızlığı

Madde 5- Reklamlar.web.tr’un Hizmet Alan ile Hizmet Veren arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Reklamlar.web.tr, Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasında uyum olacağını veya Hizmet Alan’ın bölgesinde, Hizmet Alan’ın işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Hizmet Veren bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez. Hizmet Alanlar Hizmet Veren hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar.

Madde 6- Web Sitesi aracılığı ile Hizmet Verenler’den alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Hizmet Verenlere aittir. Reklamlar.web.tr hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

Madde 7- Reklamlar.web.tr, Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Hizmet Veren’in sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Hizmet Alan veya 3. kişilere vereceği zararlardan Reklamlar.web.tr hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Madde 8- Reklamlar.web.tr Hizmet Verenlerin güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Reklamlar.web.tr, sıralama sisteminde yer alan Hizmet Verenler ile görüşme yapmaya çalışır ve gerekli gördüğü durumlarda söz konusu Hizmet Veren tarafından sağlanan bilgilerle referans kontrolü yapmaya çalışır. Reklamlar.web.tr tarafından doğrulansa dahi referans kontrolleri bir Hizmet Veren’in gelecekteki davranışlarını belirlemez.

Madde 9- Reklamlar.web.tr, herhangi bir sorumluluğu bulunmamasına rağmen, Hizmet Veren’lerin sağladığı hizmetlerin doğru ve tam olarak ifadesini sağlamak için elinden gelen gayreti sarf edecektir. Ancak, Hizmet Veren’lerin ağır ihmal veya kusuru nedeniyle Hizmet Alan’ları ve 3. kişileri herhangi bir şekilde zarara uğratması ve/veya bu konudaki dava ve takiplerin Reklamlar.web.tr yönelmesi halinde, Reklamlar.web.tr, tüm zararlar ve ayrıca yargı giderleri, para cezaları ve avukatlık ücretleri için Hizmet Veren’e rücu veya Reklamlar.web.tr hak ve alacaklarından takas / mahsup etme hakkını saklı tutmaktadır.

Madde 10- Hizmet Veren’in üye işyeri olduktan sonra oluşturulan Firma kartında belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğu Hizmet Veren tarafından taahhüt edilmektedir, Reklamlar.web.tr  hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

Madde 11- Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Hizmet Verenlere ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Hizmet Veren’e aittir. Reklamlar.web.tr ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Hizmet Verenlere aittir.

Madde 12- Reklamlar.web.tr, Hizmet Alan’a ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Hizmet Alan’ın söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.

Madde 13- Hizmet Veren ile Hizmet Alan arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur. Reklamlar.web.tr tarafından işletilen Web Sitesi’nde listelenen firmalar veya hizmetlerinden dolayı, Reklamlar.web.tr, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.

Madde 14- Reklamlar.web.tr ile Hizmet Veren arasında  istihdam, yarı zamanlı istihdam,  danışmanlık, yüklenicilik, ortak girişim veya acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.


Hizmet Alan’ın Yükümlülükleri

Madde 15- Hizmet Alan, Hizmet Veren ile yaptığı sözleşmede, Reklamlar.web.tr hiç bir şekilde sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

Madde 16- Reklamlar.web.tr Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasında ödeme, hizmet iptali, indirim veya ücret iadesi gibi konulara ilişkin doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.


Kullanıcı Yükümlülükleri

Madde 17- Kullanıcı, internet sitesine ve hizmete erişimden sorumludur.  İnternet sitesini meşru eylemler için ve ahlak kuralları çerçevesinde kullanmalıdır. Kullanıcıların Reklamlar.web.tr internet sitesinin veri tabanına doğrudan erişim amaçlı her türlü kullanımları suçtur. Örnek; Reklamlar.web.tr içeriğinin otomatik veri alma vb. yazılımlar ile ele geçirmeleri.

Madde 18- Kullanıcılar listeler altındaki yorum kısmında ya da Reklamlar.web.tr çalışanları ile iletişim kurarken, ırkçı, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi, kişilik haklarına aykırı, hakaret içeren, taciz eden veya tacizi savunan, illegal faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte içerikler kullanamaz. Aksi bir durum Kullanıcının haklarının sona erdirilmesi ve gerektiğinde durumun resmi makamlara bildirilmesini gerektirebilir.

Madde 19- Hizmet Alan veya Hizmet Veren’ler, kendileri veya bir başkası için hizmet almadığı veya sağlamadığı halde, lehte veya aleyhte yorum yazamaz, bir başkasının iş ürünleri, markası, ticari ünvanı ve hizmetleri hakkında haksız rekabet yaratacak şekilde yorum yapamazlar.  Aksi bir durumda Kullanıcının haklarının sona erdirilmesi ve gerektiğinde durumun resmi makamlara bildirilmesini gerektirebilir.

Madde 20- Reklamlar.web.tr sisteminde kayıtlı firma bilgileri, yorum/değerlendirmeleri vb. en az 1 yıl boyunca saklanır.  Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda Reklamlar.web.tr ticari defter ve kayıtları ile Reklamlar.web.tr sistemlerinde saklanan verileri her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.


Web Sitesi İçeriği

Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde,

Madde 21- Reklamlar.web.tr Web Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez.

Madde 22- Reklamlar.web.tr, Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.

Madde 23- Web Sitesi Reklamlar.web.tr kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Reklamlar.web.tr, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

Madde 24- Web Sitesi vasıtasıyla yayınlanan listelerdeki içerikler firmaların verdikleri bilgilere göre Reklamlar.web.tr tarafından düzenlenir.  Bahsi geçen içerikten tamamen söz konusu firmalar sorumludur. Reklamlar.web.tr, Web Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya Web Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.


Üyelik Ödemeleri

Madde 25- Reklamlar.web.tr üye olabilmek için Hesaba EFT / HAVALE veya Online olarak ödeme yapabilirler. Online olarak kredi kartı ile yapılan ödeme bilgilerinin güvenilirliği İyzico Teknoloji AŞ tarafından kredi kartları dolandırıcılığına karşı denetlenmektedir. Bu sebeple, ilk defa ödeme yapan firmaların öncelikle telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gerekebilir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi kullanıcı ile veya ilgili banka ile irtibata geçilebilir.

Madde 26- Online Ödeme Sistemi ile ödeme seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

Madde 27- Reklamlar.web.tr, Üye olmak için yapılan Online Ödeme sonrasında  üyeliğin iptal talebi veya ücret iadesi talebi ile ilgili tutarın Hizmet Veren’e iletilmemesi için ödeme kuruluşuna talimat verme ve/veya ilgili talebi iptal etmek hakkı saklıdır.

Madde 28- Online Ödeme Sistemi için ödeme kuruluşları ile anlaşıldığı takdirde Reklamlar.web.tr, yalnızca ilgili bedellerin ödenmesi/iadesi için ilgili kuruluşa gerekli talimatları iletmekle yükümlüdür. İlgili ödeme kuruluşu tarafından Kullanıcı bilgisi ve gerekli diğer tüm bilgilerin saklanması ve güvenli bir şekilde tutulması ve yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ilgili ödeme kuruluşunun yükümlülüğündedir.


Reklamlar.web.tr Verilen Yetkiler

Madde 29- Reklamlar.web.tr sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar veya üyeler, Web Sitesi’nin kullanımına ilişkin olarak Reklamlar.web.tr sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte veya şikayette bulunmayacaklardır.

Madde 30- Sistemle ilgili sorunların tespiti ve söz konusu sorunların en hızlı şekilde giderilebilmesi için, Reklamlar.web.tr, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. Bu işlemler Reklamlar.web.tr gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

Madde 31- Kullanıcılardan Hizmet Veren’e ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, Reklamlar.web.tr tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır. Reklamlar.web.tr söz konusu yorumları düzeltme, sıralama ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. Reklamlar.web.tr, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

Madde 32- Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, Reklamlar.web.tr dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, bazı Kullanıcı’ların ve belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.

Madde 33- Reklamlar.web.tr, hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Bazı hizmetlerin ücretlendirme politikası, satın alınan veya sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu veya niceliğine göre zaman zaman değişiklik gösterebilir.

Madde 34- Reklamlar.web.tr, Üye işyerlerin sayfada yer alan Kullanıcı Sözleşmesindeki maddelerden herhangi birini ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ni kullanmaktan ve Üyelik haklarına erişimden men edebilir, Üye’liği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.


Sorumluluk Sınırlamaları

Madde 35- Reklamlar.web.tr, Web Sitesi’nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.

Madde 36- Reklamlar.web.tr, Web Sitesini koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu firmaların bilgilerinin kötü amaçlı kişiler tarafından kullanılmasından ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

Madde 37- Reklamlar.web.tr, 3. kişilerin Web Sitesi’nin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zararı ve/veya bir Hizmet Veren’in verdiği hizmetlerden dolayı doğabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmez.


Telif Hakkı Politikası

Madde 38- Reklamlar.web.tr, Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan ödeme sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcı’nın kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır.

Madde 39- Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Reklamlar.web.tr aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.

Madde 40- Reklamlar.web.tr’a iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları Reklamlar.web.tr’a aittir. Reklamlar.web.tr, söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak, yorumları silmek veya tamamen kaldırmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. Reklamlar.web.tr, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı bilgileri, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.


Yürürlük

Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara Reklamlar.web.tr tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

Sohbete Başla
Merhaba size nasıl yardımcı olabilirim?
Merhaba size nasıl yardımcı olabilirim?